Algemene voorwaarden 4Allweather Umbrellas B.V.

Verkoopvoorwaarden

Welkom op deze Knirps website de officiële online shop van het 4Allweather Umbrellas B.V.. Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen 4Allweather Umbrellas B.V. en haar gebruikers beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht door de gebruiker aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de talen die op de website worden gebruikt. De Algemene Voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties tussen de gebruiker en 4Allweather Umbrellas B.V.. Wanneer de Gebruiker op de website vertoeft, bevestigt hij de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Voorgaande is van toepassing ongeacht u de site raadpleegt in of buiten Nederland.

Huidige Algemene Voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

1. Juistheid van de gegevens

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de gebruiker vindt op de 'Bestel Pagina', zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder u hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Knirps Benlux B.V. tracht naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en eigenschappen van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur, bij ontvangst van een product niet kan afwijken.

4Allweather Umbrellas B.V. zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze site, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.

2. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal u zo snel mogelijk worden geïnformeerd. U kunt in voormeld geval kosteloos uw bestelling annuleren.

3. Online bestellen

Het orderproces omvat de volgende stappen:

Na het plaatsen van een bestelling zal u van 4Allweather Umbrellas B.V. een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Indien u met een kredietkaart betaalt, zal u tevens een email ontvangen met de status van uw betaling. Zodra de goederen worden opgestuurd zal U tevens een bericht ontvangen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties, bij een onverwachte voorraadbreuk zullen wij u informeren en behouden wij ons het recht voor om de reservatie voor een bestelling te annuleren.

4. Betaling

De betalingsmodaliteiten die wij toestaan worden op de site vermeld. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin u heeft besteld. 4Allweather Umbrellas B.V. zal U tevens een update sturen. Voor onze betalingsmodaliteiten met kredietkaarten en de veiligheid hieromtrent zie ook de privacy policy.

5. Verkoopsovereenkomst

Een "Verkoop" is het online aankopen van een artikel dat thuis wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

Er wordt niet overgegaan tot uitlevering:

6. Leveringsbeperking

4Allweather Umbrellas B.V. heeft de volgende leveringsbeperkingen:

7. Leveringen

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de site de levering toestaat . De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden.

Alle goederen worden verstuurd vanuit 4Allweather Umbrellas B.V.. Als uw order niet tijdig wordt geleverd kan U ons steeds contacteren op customerservice@4allweatherumbrellas.com met vermelding van uw ordernummer. Mochten wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 14 dagen na de orderbevestigingsmail uit te sturen dan kan U deze bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd.

De verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele vervoerder. Voor het in ontvangst nemen van de goederen wordt een handtekening vereist. U aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de aanvrager, indien deze zich op het door u aangegeven adres bevindt. Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een 2de aanbieding.

8. Gebrekkig product of verkeerde levering

Bij ontvangst moet U de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien u van mening bent dat de levering niet conform de aanvraag is, tekent u de leveringsbon niet af en/of vermeldt U duidelijk het probleem op de bon van de vervoerder. Gelieve ons binnen de 24 uur, met vermelding van uw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via volgend email adres: customerservice@knirps.org Indien het gebrek een productiefout is van 4Allweather Umbrellas B.V., of indien 4Allweather Umbrellas B.V. u de verkeerde goederen heeft geleverd, staat 4Allweather Umbrellas B.V. in voor de verzendingskosten van het terugsturen van de goederen.

9. Verkoop op afstand

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Goederen die specifiek voor de gebruiker ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de gebruiker kan zich daarvoor niet beroepen op het verzakingsbeding. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar 4Allweather Umbrellas B.V..

Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard door 4Allweather Umbrellas B.V. op voorwaarde dat u de artikelen niet in gebruik hebt genomen.

Voor een retour dient u de volgende procedure te volgen:

Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retouren, dient U zich te wenden tot de winkel waar U de goederen heeft aangekocht.

10. Beperking van de aansprakelijkheid

Gebruik van de site: 4Allweather Umbrellas B.V. is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site (inclusief maar niet beperkt tot 'verlies van winst').

a. Wettelijke garantie:
Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

b. Uitsluitingen:
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur (bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum) of in geval van tussenkomst door een niet door de Verkoper aangewezen derde.

Gebruik van de goederen: 4Allweather Umbrellas B.V. is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

Levering en andere uitsluitingen: 4Allweather Umbrellas B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van 4Allweather Umbrellas B.V., noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.
De volledige aansprakelijkheid van 4Allweather Umbrellas B.V. zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

11. Gebruik van materiaal van/via de site

Het is verboden om de diensten, de pagina's van de site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de site, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door 4Allweather Umbrellas B.V. worden aangewend.

12. Beëindiging

Annulatie door 4Allweather Umbrellas B.V. van de verkoopovereenkomst is steeds mogelijk, zonder vooraf te verwittigen.

13. Wetgeving

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Breda, onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, ...).

Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

14. Slot

Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met de gebruiker.

Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze Site kan contact worden opgenomen via volgende gegevens:
4Allweather Umbrellas B.V.
Kroonstraat 9
4879 AV ETTEN-LEUR
Nederland

tel. +31 76 5041360
fax +31 76 5040943
customerservice@4allweatherumbrellas.com

BTWnr. NL006883795B01
KVKnr. 18026547

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 20 december 2019.