4Allweather Privacy Policy

Privacyverklaring

4Allweather Umbrellas B.V., gevestigd aan Kroonstraat 9 4879 AV Etten-Leur Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
4Allweather Umbrellas B.V.
Kroonstraat 9
4879 AV Etten-Leur
Nederland +31 76 504 1360

De Functionaris Gegevensbescherming van 4Allweather Umbrellas B.V. is te bereiken via privacy@4allweatherumbrellas.com.

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

4Allweather Umbrellas B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

2 Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

4Allweather Umbrellas B.V. vindt het belangrijk dat u onze diensten goed kunt gebruiken en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

3 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

4Allweather Umbrellas B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categoriëen:

  • Aanvraag catalogus
  • Aanvraag offerte
  • Aanvraag
  • Registratie product
  • Verkoop goederen
Bewaartermijn 3 maanden
Bewaartermijn 6 maanden
Bewaartermijn 6 maanden
Bewaartermijn 5 jaar
Bewaartermijn 8 jaar
Verzenden catalogus
Aanvraag offerte
Aanvraag
Registratie product
Adminstratieve verplichting verkopen

4 Delen van persoonsgegevens met derden

4Allweather Umbrellas B.V. zal uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen - gekozen - belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door uw passief of actief verstrekte gegevens.

5 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

4Allweather Umbrellas B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 4Allweather Umbrellas B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@4allweatherumbrellas.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
4Allweather Umbrellas B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

7 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

4Allweather Umbrellas B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@4allweatherumbrellas.com.
Wij maken gebruik van systemen en/of diensten van externe leveranciers voor webhosting en opslag van gegevens in database omgevingen. Deze diensten vinden plaats op serverparken in Nederland. Het is mogelijk dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Met die partners maken we altijd goede afspraken zodat uw gegevens veilig zijn.